AN-90 大型攪拌機 Large Mixer

大型攪拌機具有獨立的啟動開關,可由使用者調配土壤介質混合至最佳狀態時才啟動上昇輸送機送料

The large mixer has a separate start switch that can be started by the operator when the operator mixes the soil medium to the optimum state.

Máy trộn lớn có một công tắc khởi động riêng biệt có thể được khởi động bởi người vận hành khi người vận hành trộn chất trồng đất đến trạng thái tối ưu.

功能FEATURES

 • 將要混合攪拌介質及土壤比例倒置攪拌機桶內,啟動電源進行混合攪拌。
 • 可配合AN-90型整套自動化育苗播種輸出設備使用,自動補給。
 •  
 • The mixing medium and the soil according to ratio are mixed and inverted in the mixer barrel then power is turned on for mixing and stirring.
 • It can be used with AN-90 complete automatic seeding machine and automatically replenished.
 •  
 • Trộn chất trồng và đất theo tỷ lệ được trộn và đảo trong thùng trộn sau đó bật nguồn để trộn và khuấy.
 • Nó có thể được sử dụng với máy gieo hạt tự động hoàn chỉnh AN-90 và tự động bổ sung.

規格SPECIFICATIONS

型號:AN-90
主機尺寸:290 x 187 x 213 (cm)
主機重量:250(kg)
電源規格:3Φ / 220v / 60Hz
裝載容量:1000 公
斗尺寸:1500 x 900 x 980 (mm)
入料口離地高度:1300 (mm)
出料口離地高度:1500 (mm)
螺旋攪拌軸尺寸:直徑870 x 長度1500 (mm)

Model: AN-90
Host size: 290 x 187 x 213 (cm)
Power specification: 3Φ / 220v / 60Hz
Loading capacity: 1000 liters
Hopper size: 1500 x 900 x 980 (mm)
Height of the inlet to the ground: 1300 (mm)
Height of the outlet to the ground: 1500 (mm)]
Spiral mixing shaft size: diameter 870 x length 1500 (mm)

 • Model: AN-90
 • Kích thước máy chính: 290 x 187 x 213 (cm)
 • Thông số công suất: 3Φ / 220v / 60Hz
 • Công suất tải: 1000 lít
 • Kích thước phễu: 1500 x 900 x 980 (mm)
 • Chiều cao của cửa so với mặt đất: 1300 (mm )
 • Chiều cao của cửa ra so với mặt đất: 1500 (mm)
 • Kích thước trục trộn xoắn ốc: đường kính 870 x dài 1500 (mm)